Η ομάδα της εταιρείας μας παρέχει πλήθος εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως:

(ατομικών και ενοποιημένων) Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου, Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών και Κοινοπραξιών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.

βάσει του άρθρου 65α του Ν.4174/2013.

 και αναπτυξιακών νόμων.

και διασφάλισης, βάσει των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Ν.4449/2017 και του Ν.3148/2003.
ελέγχων επί συγκεκριμένων θεμάτων σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς που δεν υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο.

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

εταιρειών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
προσωρινού επιτρόπου και συνδίκου πτώχευσης.
περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων, για εισφορά, για πώληση, για εξαγορά, για απόσχιση κλάδου, για συγχώνευση και για λοιπούς σκοπούς.
Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing).
επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων.
ή κατάστασης οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις κατ’ εντολή δικαστηρίου ή τρίτων για τη χρήση της τελικής έκθεσης ελέγχου στο δικαστήριο ή σε άλλες δημόσιες αρχές.
επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων.